فروش- خدمات- پمپ اب  تصفیه اب فاراد انعکاس

ردیفگروهنام محصولقیمت
1پمپ ابپمپ سرکوله welo5,450,000
2پمپ ابپمپ سرکوله welo4,750,000
3پمپ ابپمپ سرکوله welo680,000
4پمپ ابپمپ اب رسانی wilo240,000,000
5پمپ ابپمپ اب رسانی wilo4,500,000
6پمپ اببوستر پمپ wilo 115,000,000
7پمپ ابپمپ اب پنتاکس3,780,000
8پمپ ابمنبع -پرشرسویچ1,750,000
9پمپ اب5 راهی =فلوتر مکانیکی150,000
10پمپ ابپمپ اب پنتاکس کله استیل5,750,000
11پمپ ابپمپ اب پنتاکس مدلcab6,570,000
12پمپ ابپمپ اب پنتاکس ap7,150,000
13پمپ ابپمپ اب پنتاکس مدل pm1,970,000
14پمپ ابپمپ اب پنتاکس مدلcp6,200,000
15پمپ ابپمپ اب پنتاکس مدل md6,800,000
16پمپ ابپمپ اب پنتاکس mb6,800,000
17پمپ ابپمپ اب پنتاکس mpx5,700,000
18پمپ ابپمپ اب پنتاکس مدل mp/a7,800,000
19پمپ ابپمپ اب پنتاکس9,400,000
20پمپ ابپمپ اب پنتاکس مدل cm6,800,000
21پمپ ابپمپ اب پنتاکس مدل cr8,500,000
22پمپ ابپمپ اب پنتاکس110,000,000
23پمپ ابپمپ اب پنتاکس1,750,000
24پمپ ابپمپ اب پنتاکس12,000,000
25پمپ ابپمپ اب پنتاکس مدل ms14,500,000
26پمپ ابپمپ اب پنتاکس8,500,000
27پمپ ابپمپ اب پنتاکس175,000,000
28پمپ ابپمپ اب پنتاکس18,700,000
29پمپ ابپمپ اب پنتاکس7,800,000
30پمپ ابمنبع -پرشرسویچ17,500,000
31پمپ ابپمپ اب پنتاکس7,800,000
32پمپ ابپمپ اب دیزل ساز2,750,000
33پمپ ابپمپ اب دیزل ساز2,500,000
34پمپ ابپمپ LEO 1,250,000
35پمپ ابپمپ LEO 11,500,000
36پمپ ابپمپ LEO محیطی1,550,000
37پمپ ابپمپ LEO محیطی هد بالا1,870,000
38پمپ ابپمپ LEO جتی کله استیل3,680,000
39پمپ ابپمپ LEO جتی4,750,000
40پمپ ابپمپ LEO بشقابی2,550,000
41پمپ ابپمپ LEO بشقابی3,550,000
42پمپ ابپمپ LEO 6,750,000
43پمپ ابپمپ LEO بشقابی کله استیل4,880,000
44پمپ ابپمپ LEO بدون صدا طبقاطی4,850,000
45پمپ ابپمپ LEO طبقاطی6,500,000
46پمپ ابمنبع دیافراگی LEO730,000
47پمپ ابپمپ LEO سرکوله2,050,000
48پمپ ابست کنترل880,000
49پمپ ابتجهیزات پمپ اب1,750,000
50پمپ ابتجهیزات پمپ اب5,450,000
51پمپ ابفیلتر تصفیه اب350,000
52پمپ ابست کنترل880,000
53پمپ ابپرشر سویچ125,000
54پمپ اببوستر پمپ لورا4,350,000
55پمپ ابپمپ اب لورا4,150,000
56پمپ ابپمپ لورا3,980,000
57پمپ ابپمپ اب لورا3,850,000
58پمپ ابپمپ اب لورا4,150,000
59پمپ ابپمپ اب لورا2,150,000
60پمپ ابپمپ استیل طبقاتی لورا13,500,000
61پمپ ابپمپ طبقاطی نیمه شناور17,500,000
62پمپ ابپمپ خطی لورا21,500,000
63پمپ ابپمپ متصل به فرکانس اب14,500,000
64پمپ ابپمپ تمام استیل3,650,000
65پمپ ابپمپ استیل 2پروانه4,350,000
66پمپ ابپمپ استیل 2پروانه4,830,000
67پمپ ابپمپ استیل5,250,000
68پمپ ابپمپ چدنی7,850,000
69پمپ ابپمپ چدنی3,950,000
70پمپ ابپمپ چدنی 2 پروانه12,500,000
71پمپ ابپمپ چدنی 2 پروانه12,500,000
72پمپ ابپمپ اب ابارا2,000,000
73پمپ ابپمپ خود مکش11,750,000
74پمپ ابپمپ خود مکش12,500,000
75پمپ ابپمپ خود مکش870,000
76پمپ ابپمپ اب ابارا6,850,000
77پمپ ابپمپ اب ابارا7,450,000
78پمپ ابمجموع پمپ اب11,500,000
79پمپ ابمجموع پمپ اب ابارا13,500,000
80پمپ ابمجموع پمپ اب8,750,000
81پمپ ابمجموع پمپ اب7,840,000
82پمپ ابSAER پمپ اب11,450,000
83پمپ ابSAER پمپ اب6,700,000
84پمپ ابSAER پمپ اب7,850,000
85پمپ ابمجوع پمپ اب1,150,000
86تصفیه ابتجهیزات تصفیه اب1,750,000
87تصفیه ابمنع 8 تیکه1,750,000
88تصفیه ابمنبع 4 لایه1,850,000
89الکترو موتورفن کویل110,000,000
90الکترو موتورموتور برق17,800,000
91الکترو موتورمجموع پمپ هوا1,750,000
92الکترو موتورمجموع پمپ هوا6,700,000
93الکترو موتورمجموع پمپ هوا7,850,000
94الکترو موتورمجموع پمپ هوا4,150,000
95الکترو موتورمجموع پمپ هوا3,750,000
96الکترو موتورمجموع پمپ هوا7,500,000
97الکترو موتورمجموع پمپ هوا9,500,000
98الکترو موتورمجموع پمپ هوا12,500,000
99الکترو موتورالکترو موتور +فشار شکن2,800,000
100الکترو موتورمجموع پمپ هوا9,500,000
101الکترو موتورپمپ هوا15,700,000
102الکترو موتورمجموع پمپ هوا11,500,000
103الکترو موتورمجموع پمپ هوا15,700,000
104الکترو موتورمجموع پمپ هوا9,450,000
105الکترو موتورموتور برق13,500,000
106الکترو موتورموتور برق11,750,000
107الکترو موتورمجموع الکترو موتور استریم3,750,000
108الکترو موتورمجموع الکترو موتور استریم870,000
109الکترو موتورمجموع الکترو موتور استریم1,250,000
110سیم پیچیژنراتور برق رسانی3,500,000
111سیم پیچیژنراتور برق رسانی2,550,000
112سیم پیچیژنراتور برق رسانی12,500,000
113سیم پیچیموتور برق15,000,000
114سیم پیچیموتور برق15,000,000
115سیم پیچیژنراتور برق رسانی25,000,000
116سیم پیچیژنراتور برق رسانی17,500,000
117سیم پیچی تجهیزات ژنراتور برق رسانی1,750,000
118منبع ابپمپ سرکوله welo3,550,000
119منبع ابمنبع 2,900,000
120منبع ابمنبع 60لیتری3,300,000
121منبع ابمنبع دیافراگی وارم750,000
122منبع ابمنبع دیافراگی وارم850,000
123منبع ابمنبع دیافراگی وارم90,000
124منبع ابمنبع دیافراگی وارم950,000
125منبع ابمنبع دیافراگی وارم2,650,000
126منبع ابمنبع دیافراگی وارم4,600,000
127منبع ابمنبع دیافراگی وارم5,540,000
128منبع ابمنبع دیافراگی وارم8,750,000
129منبع ابمنبع رفلکس750,000
130منبع ابمنبع رفلکس850,000
131منبع ابمنبع رفلکس950,000
132منبع ابمنبع رفلکس1,450,000
133منبع ابمنبع رفلکس1,150,000
134منبع ابمنبع رفلکس2,150,000
135منبع ابمنبع رفلکس2,450,000
136منبع ابمنبع رفلکس5,150,000
137منبع ابمنبع رفلکس750,000
138منبع ابمنبع رفلکس850,000
139منبع ابمنبع رفلکس950,000
140منبع ابمنبع رفلکس1,150,000
141منبع ابمنبع رفلکس1,550,000
142منبع ابسیستم تنظیم فشار2,150,000
143منبع ابسیستم تنظیم فشار2,450,000
144منبع ابمجوع منبع1,550,000
145منبع ابمنبع اب3,750,000
146منبع ابمنبع اب750,000
147منبع ابمجوع منبع1,750,000
148منبع ابمنبع بدون تیوپ1,450,000
149منبع ابمنبع تحت فشار بدون تیوپ1,450,000
150بوستر پمپ اببوستر پمپ wilo 12,500,000
151بوستر پمپ اببوستر پمپ wilo 24,500,000
152بوستر پمپ اببوستر پمپ wilo 170,000,000
153بوستر پمپ اببوستر پمپ wilo 118,000,000
154بوستر پمپ ابپمپ اب پنتاکس115,000,000
155بوستر پمپ ابپمپ اب پنتاکس17,500,000
156بوستر پمپ اببوستر پمپ خانگی نیمه صنعتی14,500,000
157بوستر پمپ اببوستر خانگی leo6,770,000
158بوستر پمپ اببوستر خانگی leo9,800,000
159بوستر پمپ اببوستر پمپ لورا114,500,000
160بوستر پمپ اببوستر پمپ لورا13,500,000
161بوستر پمپ اببوستر پمپ لورا114,500,000
162بوستر پمپ ابپمپ تمام استیل4,750,000
163بوستر پمپ ابSAER پمپ =بوستر اب رسانی117,500,000
164کفکش .شناورکفکش wilo3,550,000
165کفکش .شناورکفکش wilo7,800,000
166کفکش .شناورشناور پنتاکس12,500,000
167کفکش .شناورکفکش پنتاکس7,500,000
168کفکش .شناورکفکش پنتاکس7,800,000
169کفکش .شناورلجنکش پنتاکس17,800,000
170کفکش .شناورلجنکش پنتاکس117,500,000
171کفکش .شناورشناور پنتاکس110,000,000
172کفکش .شناورشناور پنتاکس115,000,000
173کفکش .شناورکفکش پنتاکس5,800,000
174کفکش .شناورلجنکش پنتاکس7,800,000
175کفکش .شناورکفکش چینی7,800,000
176کفکش .شناورکفکش چینی2,590,000
177کفکش .شناورکفکش LEO 5,350,000
178کفکش .شناورکفکش LEO 9,400,000
179کفکش .شناورکفکش LEO 7,800,000
180کفکش .شناورپمپ فواره 1,750,000
181کفکش .شناورکفکش leo 1,590,000
182کفکش .شناورکفکش leo 2,750,000
183کفکش .شناورکفکش leo بدنه استیل3,750,000
184کفکش .شناورکفکش leo 2,250,000
185کفکش .شناورلجنکش LEO9,800,000
186کفکش .شناورلجنکش LEO12,500,000
187کفکش .شناورلجنکش LEO17,500,000
188کفکش .شناورشناور LEO6,750,000
189کفکش .شناورشناور LEO9,170,000
190کفکش .شناورشناور LEO11,750,000
191کفکش .شناوردستگاه کنترل شناور1,750,000
192کفکش .شناورکفکش لورا11,500,000
193کفکش .شناورکفکش لورا9,800,000
194کفکش .شناورلجنکش9,800,000
195کفکش .شناورشناور لورا12,500,000
196کفکش .شناورشناور لورا13,500,000
197کفکش .شناورشناور لورا12,500,000
198کفکش .شناورشناور لورا11,750,000
199کفکش .شناورشناور لورا1,590,000
200کفکش .شناورشناور لورا11,500,000
201کفکش .شناورلجنکش157,000,000
202کفکش .شناورمجموع شناور ابارا13,500,000
203کفکش .شناورمجموع شناور ابارا14,500,000
204کفکش .شناورمجموع کفکش ابارا15,700,000
205کفکش .شناورکفکش استریم2,050,000
206کفکش .شناورکفکش استریم2,250,000
207کفکش .شناورکفکش استریم3,150,000
208کفکش .شناورکفکش استریم4,750,000
209کفکش .شناورکفکش استریم5,100,000
210کفکش .شناورکفکش استریم3,800,000
211کفکش .شناورکفکش استریم1,150,000
212کفکش .شناورکفکش استریم1,750,000
213کفکش .شناورمجموع شناور ابارا115,000,000
214تجهیزات کشاورزیتجهیزات کشاورزی28,000,000
215تجهیزات کشاورزیتجهیزات کشاورزی25,000,000
216تجهیزات کشاورزیتجهیزات کشاورزی170,000,000
217تجهیزات کشاورزیتجهیزات کشاورزی15,000,000
218تجهیزات کشاورزیالکترو پمپ اب1,750,000
219تجهیزات کشاورزیالکترو پمپ اب5,500,000
220تجهیزات کشاورزیالکترو پمپ اب8,500,000
221تجهیزات کشاورزیالکترو پمپ اب12,500,000
222تجهیزات کشاورزیالکترو پمپ اب7,800,000
223تجهیزات کشاورزیالکترو پمپ اب6,500,000
224تجهیزات کشاورزیالکترو پمپ اب12,500,000
225تجهیزات کشاورزیسم پاش1,750,000
226تجهیزات کشاورزیسم پاش12,500,000
227تجهیزات کشاورزیپمپ اب استخری2,870,000
228تجهیزات کشاورزیپمپ LEO 1,750,000
229تجهیزات کشاورزیکفکش LEO 5,700,000
230تجهیزات کشاورزیپمپ اب استخری6,500,000
231تجهیزات کشاورزیپمپ اب استخری5,800,000
232تجهیزات کشاورزیپمپ اب استخری7,600,000
233تجهیزات کشاورزیپمپ استخری6,500,000
234تجهیزات کشاورزیپمپ اسخری7,500,000
235تجهیزات کشاورزیپمپ استخری6,500,000
236تجهیزات کشاورزیپمپ اب استخری7,500,000
237تجهیزات کشاورزیپمپ اب استخری110,000,000
238تجهیزات کشاورزیپمپ فواره 1,350,000
239تجهیزات کشاورزیپمپ فواره 1,150,000
240تجهیزات کشاورزیپمپ فواره 870,000
241تجهیزات کشاورزیتجهیزات پمپ استخری1,150,000
242تجهیزات کشاورزیالکترو پمپ بنزینی 6,480,000
243تجهیزات کشاورزیپمپ استخر4,880,000
244تجهیزات کشاورزیپمپ استخری LEO3,750,000
245تجهیزات کشاورزیپمپ استخری LEO5,540,000
246تجهیزات کشاورزیپمپ استخری LEO5,700,000
247تجهیزات کشاورزیپمپ استخری LEO10,500,000
248تجهیزات کشاورزیSAER پمپ اب طبقاطی11,750,000


فروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک
انتخاب نام کودک
آگهی رایگان
روغن زالو
لیزر برش
دستگاه لیزر
کاتالوگ رنگ مو آلبورا
ما را در گوگل مپ دنبال کنید

گوگل مپ

تقویم

تقویم

رتبه

الکسا

اب و هوا

وضعیت آب و هوا

مترجم سایت

هدایت به بالا

هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

http://www.toolsir.com/feed/11111

حشره كش برقي RIDDEX

حشره كش برقيRIDDEX

يك وسيله استثنايي كه ساختمان رو براي

جانوراي موزي تبديل به يك فضاي آزار دهنده مي كنه !!!

آيا از دست حشرات موزي داخل منزل عاصي شده ايد !!!

ديگه لازم نيست غريبه ها را بياريد

كه در گوشه و كنار زندگيتون تا محل كارتون سمع بپاشند

RIDDEX وسيله اي در عرصه نبرد با موجودات موزي انقلابي به پا كرده !!!

قابل استفاده جهت:

هتلها، بيمارستانها، مدارس، آسايشگاهها، خوابگاهها، ادارات، منازل، آشپزخانه هاي صنعتي، رستورانها، انبارهاي غلات و مواد غذايي، كارگاه هاي توليدي و ...

مزاياي دستگاه دوركننده الكترومغناطيس:

تاثير صد در صد بر روي انواع موش و سوسك.

هر دستگاه مساحتي در حدود 180 متر مربع را در هر طبقه از منزل پوشش مي دهد.

در زمان كوتاهي نزديك به دو هفته پس از نصب دستگاه تاثير دائمي آن قابل مشاهده است.

كاملا ايمن و بي خطر ( خطر مسموميت ناشي از استفاده از سموم و حشره كشهاي شيميايي ديگر وجود نخواهد داشت).

كاربري آسان ، فقط كافيست دو شاخه دستگاه را به پريز برق وصل نمائيد.

صرفه جويي در هزينه ها ( نياز به خريد تله، سوسك كش و سموم شيميايي نمي باشد).

ايجاد حصار نامرئي در برابر ورود سوسك، عنكبوت، مورچه و موش از طريق ايجاد ميدان الكترومغناطيسي درون سيم كشي برق داخلي.

بي خطر براي حيوانات خانگي بجز همستر و موش

قیمت در شبکه تلویزیونی : 49.000 تومان

32% تخفیف فستیوال

قیمت خرید اینترنتی : تنها 30000 تومان!
برای خرید اینجا کلیک کنید

کیف آلوما والت Aluma Walletبا روکش آلومینیومی در رنگ های مختلف

ساختار بیرونی کاملاً ضد آب

امنیت در برابر دستگاه های کارت خوان راه دور RFID

طراحی فوق العاده باریک و جمع و جور

بسیار شیک، سبک، کم جا و ضد ضربه و تقریبا خراب نشدنی !!!

از خرید این کیف زیبا و کارامد هرگز پشیمان نمی شوید

قابل استفاده برای آقایان و خانم ها در رنگ های دلخواهلطفا رنگ مورد نظرتان را در هنگام سفارش، در قسمت توضیحات ذکر کنید.

رنگهای موجود: آبی . قرمز . نقره ای . مشکی . صورتی . سبز . بنفش

قیمت در شبکه تلویزیونی : 29.000 تومان

65% تخفیف فستیوال

قیمت خرید اینترنتی : تنها 10000 تومان!
برای خرید اینجا کلیک کنید

ساعت طرح رولکس مارک Walar

اگر بدنبال یک ساعت شیک و زیبا با طراحی خلاقانه هستید ...

اگر از مدهای تکراری خسته شده اید ...

و اگر برای روزهای خاص به دنبال هدیه ای خاص هستید ...

ساعت مچی اسپورت طرح رولکس را به شما پیشنهاد می کنیم.

این ساعت زیبا و لوکس هم مناسب خانم ها و آقایان شیک پوش است


یک ساعت فوق العاده شیک و با کیفیت که به تازگی به بازار عرضه شده و طرفداران بی شماری را در این مدت کوتاه به دست آورده است. ویژگی این ساعت رنگ زیبای آن و همچنین نگین های درخشان حک شده در اطراف ساعت می باشد که این مساله شرایط ست شدن با هر لباسی را فراهم می کند. این ساعت در بسته بندی فوق العاده شیک و اورجینال با 6 ماه گارانتی تعویض توسط فروشگاه پردیس عرضه می شود.


مشخصات ساعت طرح رولکس مارک Walar :

برند: Walar
تولید: تحت لیسانس رولکس
وضعیت فیزیکی: شیشه ضد خش / بند و صفحه با کیفیت / تزئین شده با ده ها نگین زیبا
ضد آب: در حد شستشوی دست (80% ضد آب)
ضمانت: 6 ماه گارانتیبا ظاهری فوق العاده زیبا و كیفیتی بی نظیر

متفاوت باشید و در مجالس بدرخشید ...
این ساعت در 2 رنگ "نقره ای" و "طلایی" موجود است که
در مراحل سفارش یکی از این 2 رنگ را میتوانید انتخاب کنید


قیمت در بازار : 60.000 تومان

30% تخفیف فستیوال

قیمت خرید اینترنتی : تنها 25000 تومان!


برای خرید اینجا کلیک کنیدچراغ خواب موزیکال طرح لاک پشت

یک هدیه مناسب و یک دکور جدید چند منظوره برای اتاق خواب کودکان و نوزادان

چراغ خواب لاک پشت، شبها روی سقف و دیوارهای اتاق را ستاره باران می کند
و زمان خواب را به زمانی شاد و مفرح تبدیل می کند.


عملکرد ها:

- تابش صدها ستاره و ماه بر روی دیوار در تنوع چهار رنگ تابش ( قرمز، نارنجی، سبز، آبی )
- پخش موزیک ملایم و زیبا مناسب برای خواب کودکان و نوزادان ( شامل 4 ملودی )

مشخصات:
وزن: 500 گرم | ابعاد: 19 * 29 * 15 سانتی متر | جنس لاک : P.V.C مقاوم | جنس بدنه : پارچه ضدحساسیت با رنگ ثابت | منبع تغذیه : 4.5 ولت DC معادل سه باطری نیم قلمی با قابلیت اتصال آداپتور بطور مجزا | دارای استاندارد CE اروپا و RoCH


این چراغ خواب با داشتن طرح عروسکی و جنس نرم و لطیف می تونه اسباب بازی عالی برای کودک شما باشه. ۴ دکمه روی لاک، لاک پشت قرار داره که کار اونها خاموش و روشن شدن چراغ، تغییر رنگ های چراغ ، کم و زیاد شدن نور و تغییر ملودیه. این دستگاه هم با سه عدد باتری قلمی کار می کنه(این محصول در 4 رنگ بالا موجود است. درمراحل ثبت سفارش میتوانید رنگ دلخواه را انتخاب کنید)

قیمت در شبکه تلویزیونی : 79.000 تومان

45% تخفیف فستیوال

قیمت خرید اینترنتی : تنها 45000 تومان!
برای خرید اینجا کلیک کنید

ست کامل اصلاح میکروتاچ مکس MicroTouch Max

میکرو تاچ یک وسیله عالی و راحت برای اصلاح موهای زائد است

قابل استفاده جهت اصلاح موی بینی و گوش و خط زن پشت گردن و از بین بردن موهای زائد بدن

با میکروتاچ مکس دیگر نیازی به اصلاح با تیغ و ? نخواهید داشت که این بدان معنی است که دیگر از بریده شدن و خراش افتادن پوست شما خبری نخواهد بود. در این موکن از یک چراغ استفاده شده که به شما امکان میدهد با دقت و دید بهتری موهای هر قسمت از صورت و بدن خود را از بین ببرید.

ویژگیهای میکرو تاچ مکس Micro Touch MAX :
- برای استفاده بر روی موهای صورت، بینی، ابرو و موهای بدن
- حرکت عالی بر روی پوست
- استفاده بسیار راحت
- دارای چراغ برای سهولت در برداشتن موها
- کاملا ایمن و مناسب برای استفاده روی انواع مختلف پوست
- شامل یک باتری قلمی XAAA با کمترین مصرفما این محصول را هم برای آقایان و هم برای بانوان پیشنهاد می کنیم ...

قیمت در شبکه تلویزیونی : 39.000 تومان

50% تخفیف فستیوال

قیمت خرید اینترنتی : تنها 20000 تومان!
برای خرید اینجا کلیک کنید

ساعت مچی کاسیو CASIO EDIFICE

یک ساعت مچی فوق العاده با شیشه ضد خش

مستحکم و شکیل با طراحی اسپورت و جدید

یك ساعت فوق العاده شیك مخصوص مشکل پسندان


مشخصات ساعت :

برند: CASIO EDIFICE
تولید : تحت لیسانس کاسیو ژاپن
وضعیت موتور : تک موتوره
وضعیت فیزیکی : شیشه ضد خش / بنداستیل
ضمانت : 6 ماه گارانتی


CASIO شرکت تولیدی الکترونیکی که مقر آن در Shibuya توکیو ژاپن است که امروزه خوشنام ترین و معروف ترین برند ساعت در جهان است.

هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید ? با قیمت بسیار مناسب!قیمت در بازار : 60.000 تومان

40% تخفیف فستیوال

قیمت خرید اینترنتی : تنها 35000 تومان!
برای خرید اینجا کلیک کنید

خردكن نايسر دايسر پلاس با 30% تخفیف استثنایی

وسیله فوق العاده کاربردی و چند کاره

ویژگی خرد كن نايسر دايسر پلاس:

 • شستشوی آسان

 • خرد یا تکه کردن فقط با یک حرکت

 • خرد کردن بدون له کردن میوه و سبزیجات

 • كارايي بسيار آسان

 • داراي يك پوست كن

 • داراي يك درپوش جهت نگهداري مواد

 • داراي 2 سري براي رنده كردن ريز و حلقه اي

 • داراي 3 سري براي خرد كردن كوچك ,متوسط و بزرگ

 • دارای یک دفترچه راهنمای آشپزی با دستور پخت انواع غذاهای خوشمزه

نایسر دایسر پلاس توسط مهندسین شرکت جنیوس و با بهترین کیفیت ممکن طراحی و ساخته شده تا شما دیگر مجبور نباشید که سیب زمینی یا هر نوع سبزیجات مختلف را با چاقو خرد کنید.نایسر دایسر پلاس در عرض یک ثانیه پیازها را در هر اندازهای که دلتون بخواد خرد می کند.

تمام قسمتهای نایسردایسر پلاس به راحتی قابل شستشو هست و همه تیغه ها و وسایل جانبی این محصول منحصر به فرد در پکیج اصلی آن قرار می گیرد و جای خیلی کمی را اشغال می کند. با دکمه ای که روی درش قرار دارد خرده ریزه ها را جدا کنید و با تیغه های بی نهایت تیز این محصول که از استیل ضد زنگ ساخته شده برشهای دلخواه داشته باشید

قیمت در شبکه تلویزیونی : 89.000 تومان

40% تخفیف فستیوال

قیمت خرید اینترنتی : تنها 59000 تومان!
برای خرید اینجا کلیک کنید

رخت آویز جادویی واندر هنگر (Wonder Hanger)با رخت آویز واندر هنگر لباسهای شما دیگر چروک نخواهد شد

با این رخت آویز شگفت انگیز لباسهای شما نظم گرفته و حجم کمد لباس را 3 برابر می کند


تصاویر بالا را به دقت نگاه کنید. کمد لباسها در تصویر نخست بصورت کاملا نامرتب می باشد ولی همان کمد با همان میزان لباس به شیوه ی که در تصویر دوم ملاحظه می کنید کاملا مرتب و منظم شده است بطوریکه جا برای آویزان کردن لباس های اضافی نیز داریم. با تهیه واندر هنگر دیگر با مشکل کمبود فضی کمد لباس روبرو نیستید و نیاز به خرید کمد اضافه ندارید ...

ویژگی های محصول :
قابل استفاده بر روی هر نوع جا رختی
حجم کمد لباس شما را 3 برابر می کند
لباس ها طبقه بندی شده و دیگر چروک نخواهند شد
دیگر با مشکل کمبود فضی کمد لباس روبرو نیستید
وسیله ای ایده آل برای آپارتمان ها، خوابگاه ها و مکانهای کوچک
همچنین مناسب برای کیف و کمربند


این محصول شامل 8 عدد رخت آویز جادویی واندر هنگر است


قیمت در شبکه تلویزیونی : 29.000 تومان

65% تخفیف فستیوال

قیمت خرید اینترنتی : تنها 12000 تومان!
برای خرید اینجا کلیک کنید

قلم خش گير ماشين با 70% تخفیف استثنایی

آيا از خط افتادن روي ماشينتان خسته شديد؟

آيا از اينكه پول هاي هنگفتي براي تعميرات خرج مي كنيد به سطوح آمديد؟


اگر تفاوت سطح محل خط با كشيدن ناخن قابل تمايز نباشد خط با قلم خش گير fix it pro و بدون نقاشي و صافكاري برطرف خواهد شد. “فيكس ايت پرو” جديدترين نسل قلم خش گير با محلول تثبيت كننده مقاوم در برابر شستشو مي باشد كه ماندگاري طولاني آن حتي در زمان كارواش و شستشو باعث شده است كه اين محصول در اروپا و آمريكا به يكي از پر فروش ترين و محبوب ترين لوازم جانبي اتومبيل تبديل شود.

دستور العمل مصرف خش گير اتومبيل فيكس ايت پرو Fix It Pro :

 • محل خراش يا سنگ خوردگي را با دستمال نرم كاملا تميز و خشك نماييد

 • قلم را عمود بر مسير خراش قرارداده و با فشار در مسير خراش بكشيد

 • چند دقيقه صبر كنيد

 • محل ترميم شده را با يك دستمال نرم و مرطوب تميز كنيد

 • حالا خودروي شما مثل روز اول شده است، فكيس ايت پرو براي هميشه خواهد ماند و با شستشو از بين نميرود!


قیمت در بازار : 29.000 تومان

65% تخفیف فستیوال

قیمت خرید اینترنتی : تنها 10000 تومان!
برای خرید اینجا کلیک کنید

لامپ اضطراری هندی بالب با تخفیف فوق العاده

وسیله ای بسیار کاربردی و مفید

با هندی بالب تاریکی معنی نداره

با سه شماره با هندی بالب همه جا روشن میشه

حتی می توانید از هندی بالب به عنوان چراغ مطالعه و چراغ خواب هم استفاده کرد

فقط با 4 باتری قلمی می توانید برای مدت طولانی روشنایی داشته باشید

دارای نور فوق العاده گسترده ,بسیار مناسب برای مکانهایی که به برق

دسترسی ندارید و بهترین وسیله روشنایی برای مواقع ضروری

قیمت در بازار : 29.000 تومان

55% تخفیف فستیوال

قیمت خرید اینترنتی : تنها 14000 تومان!
برای خرید اینجا کلیک کنید
سفارش خود را بصورت اینترنتی ثبت کنید و کالا را تحویل بگیرید، سپس وجه آن را بپردازید.

روش خرید محصولات: پس از کلیک روی دکمه خرید محصولات مورد نظرتان و تکمیل فرم سفارش، ابتدا آنرا را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید.